متافیزیک انرژی و آسترولوژی

همدم روحی چیست و تفاوت همدم روحی با جفت روحی به چه صورت می باشد؟

همدم روحی چیست و تفاوت همدم روحی با جفت روحی به چه صورت می باشد؟

در پست های پیشین در مورد جفت روحی و نقش آن در زندگی صحبت کردیم. در این پست می خواهیم به سوال همدم روحی چیست پاسخ دهیم و تفاوت آن را نسبت به مفهوم جفت روحی بدانیم. پس با ما همراه شوید.

دوره قطع و اتصال تارهای اتری

فهرست مطالب

جفت روحی چیست؟

پیش از اینکه بدانیم همدم روحی چیست و چه تفاوتی با جفت روحی دارد، بهتر است ابتدا با مفهوم جفت روحی آشنا شویم. چون پیشتر در مورد این مفهوم صحبت کرده ایم، اینجا فقط به طور خلاصه آن را برای شما معرفی می کنیم و اگر دوست دارید در مورد آن بیشتر بدانید که توصیه می کنیم حتما این کار را انجام دهید، به صفحه «جفت روحی چیست و چه نقشی در زندگی ما دارد؟» مراجعه کنید.

ﺟﻔﺖ روﺣﻲ در واﻗﻊ ﻳﻚ روح واﺣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻏﺎز ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ و ﻫﺪﻓﺶ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ دو ﻧﻴﻢ ﺷﺪه و در ﻗﻠﻤﺮوي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ / ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، ﺑﻪ دو ﺑﺪن ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﻠﻮل ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻔﺖ ﻫﺎي روﺣﻲ دو ﺑﺨﺶ از ﻳﻚ روح واﺣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﻴﻮﻧﺪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮدﺑﺮﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

راﺑﻄﻪ ي ﺟﻔﺖ ﻫﺎي روﺣﻲ، ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻳﻚ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ. جفت های روحی ﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ي اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﭼﻴﺰي ﮔﻢ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ ﭼﻴﺴﺖ! و در ﻫﻴﭻ راﺑﻄﻪ ي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ دوام ﻧﻤﻲ آورﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻠﻪ ﭘﺎﺗﻲ دارﻧﺪ.

حال که با تعریف جفت روحی آشنا شدید. به سراغ همدم روحی می رویم و این مفهوم را برای شما تعریف می کنیم.

همدم روحی چیست؟

ﻫﻤﺪم روﺣﻲ (به انگلیسی: soulmate) در واﻗﻊ روﺣﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ ﮔﺮوه روﺣﻲ ﺧﻮد ﻣﺎ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ soul ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي روح اﺳﺖ و mate ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻫﻤﺪم / ﻫﻤﺴﺮ / ﻳﺎر / رﻓﻴﻖ / دوﺳﺖ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. روح ﻳﺎ soul ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﺟﺰﻳﻲ ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﻳﺮ از وﺟﻮد ﺷﻤﺎﺳﺖ؛ اﻣﺎ وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ي mate ﻣﻲ رﺳﻴﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺟﺎﻟﺒﻲ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

ﻳﻚ ﻫﻤﺪم روﺣﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮد: ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دوﺳﺖ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻜﺎر ﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻚ ﻫﻤﺪم روﺣﻲ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮوي ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ. ﻫﻤﺪم ﻫﺎي روﺣﻲ از ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ي روﺣﻲ و ﻳﻚ ﮔﺮوه روﺣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢ در ﻣﺴﻴﺮ رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ي از اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﻫﺎ را در ﭼﻨﺪﻳﻦ دوره ي زﻧﺪﮔﻲ در ﻫﺮ ﺳﻴﺎره ﻳﺎ ﻫﺮ ﺑﻌﺪ اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ دروس را ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺮارداد ﻫﺎ را ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻫﺪف اﻳﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت، رﺷﺪ روح و ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﺪم روﺣﻲ ﻳﻚ روح ﻣﻌﻨﻮي و ﻣﻬﺮﺑﺎن از ﮔﺮوه ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ي روﺣﻲ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎن ﻫﺮﻧﻮع راﺑﻄﻪ اي را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ در ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﺪم ﻫﺎي روﺣﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

تفاوت همدم روحی با جفت روحی

حال که با تعریف همدم روحی و جفت روحی آشنا شدید، بهتر است تفاوت این دو را هم بدانید، چرا که دانستن تفاوت همدم روحی با جفت روحی به اندازه دانستن تعریف هر یک مهم است.

تفاوت همدم روحی با جفت روحی

وقتی تفاوت همدم روحی با جفت روحی را بدانیم آن زمان برای جذب یک جفت روحی برای ازدواج آن هم به صورت فوری عجله نمیکنیم. برای جذب یک جفت روحی در مساله ازدواج شناخت تعالی و کمال طلبی هر دو نفر باید در یک سطح باشد.

ﻫﻤﻪ ي ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﻚ ﻓﺮد ﻋﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ او ﻋﺸﻖ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ و زﻧﺪﮔﻲ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ي ﺧﻮد را در ﻛﻨﺎر او ﺳﭙﺮي ﻛﻨﻴﻢ اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﻌﻨﻮي و ﭘﺨﺘﻪ، ﺳﺎده ﻧﻴﺴﺖ! وﺟﻮد دو ﻛﺎراﻛﺘﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻔﺖ روﺣﻲ و ﻫﻤﺪم روﺣﻲ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺤﺚ را ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ!

درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ دو اﺻﻄﻼح ﻧﻘﻄﻪ ي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﻳﺎ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺗﻔﺎﻫﻢ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺴﻴﺎري از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. ابتدا بدانید ﺗﻤﺎم وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺟﻔﺖ روﺣﻲ ﺗﺎن ﻣﻲ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﺗﻤﺎم وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺪم ﻫﺎي روﺣﻲ ﺗﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺴﺮ داﺷﺘﻪ اﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎر در ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

مطلب مرتبط: تاثیر ماه تولد بر روابط جفت های روحی

علاوه بر این، می توان گفت مهمترین تفاوت همدم روحی با جفت روحی این است که همدم روحی هر کسی می تواند باشد، همسر، دوست، همکار و…، هرکسی که با آن رابطه ای صمیمی دارید و باعث رشد یکدیگر و تعالی روحتان می شوید. به همین دلیل در تعداد همدم روحی، محدودیتی وجود ندارد. اما جفت روحی به یک شخص منحصر به فرد اطلاق می شود، کسی که با او رابطه ای عاطفی دارید و هر دو جزئی از یک روح هستید. هیچ شخصی دو جفت روحی متفاوت ندارد.

تصور کنید: انگار همه افراد با جنس مخالف شما را به صف کرده اند و یکی یکی از جلوی شما عبور می کنند و همه صفات آنها را می بینید. بالاخره از این میلیارد ها نفر؛ یک نفر هست که شما او را ایده آل بدانید. از لحاظ علم احتمال می توانیم بگوییم این احتمال نزدیک به 1 است یعنی 100%.

حال این که این شخص کجاست و چگونه شما با هم برخورد می کنید را می سپاریم به معجزات قانون جذب. ولی قطعا اگر هم جهت با کائنات باشید با او می رسید و این همان جفت روحی است.

چطور بفهمیم شخصی جفت روحی ما است یا همدم روحی ما؟

حال بیاییم به مسئله ای مهم بپردازیم: کسی هست که او را دوست دارید. این شخص ممکن است جفت روحی ای باشد که زمانی او را می خواستید پیدا کنید و اکنون او آمده است، از طرف دیگر هم ممکن است او نباشد. شما باید از هوشیاری باطن و الوهیت درون بخواهید با شما نجوا کند و بگوید آیا او همان جفت روحی شماست یا خیر و ممکن است آن همدم روحی شما باشد؟

اگر آن شخص جفت روحی شما باشد خودآگاه و ناخودآگاه شما هم جهت پیش رفته اند و تصمیم عالی این است که او را جذب کنید. اگر پاسخ دلت این بود که این شخص جفت روحی شما نیست، بگذارید برود و شما هم بروید تا هر دوی شما خود را از رسیدن به جفت روحی خود باز ندارید.

می توانید آن شخص را به عنوان همدم روحی در کنار خود داشته باشید ولی این قضیه خطرناک است و ممکن است شما را به اشتباه اندازد و در نهایت آن شخص را جفت روحی خود در نظر بگیرید در حالی که او جفت روحی شما نیست. اگر پافشاری کنید ممکن است ازدواج کنید اما هیچ تضمینی نیست خوشبخت شوید.

چرا که جفت های روحی شما نیز در جای دیگر به خودآگاه خود اعتماد کردند و تن به ازدواجی داده اند که خوشبختشان نکرده است. نتیجه این اشتباه این است که 4 نفر زندگیشان تقریبا تباه می شود. 4 نفری که می توانستند همدیگر را بیابند و زندگی رویایی داشته باشند تن به زندگی عادی و گاهی بی ثمر داده اند.

برای رسیدن به جفت روحی به خودآگاه تنها اکتفا نکنید

خودآگاه فقط فکر می کند. منبع فکر او استفاده از قانون علیت است. خودآگاه وقتی جستجو می کند جستجویی ساده است اما ناخودآگاه آنچنان قدرتی دارد که هیچ چیز از دید او محفوظ نیست. ناخودآگاه همان روح شماست. همه جا را می گردد و از گنجینه های اطلاعات جهان و منابع ماورایی ” آگاهی کیهانی” می پرسد و معجزات را برایتان به ارمغان می آورد.

خودآگاه شما جنس مخالف را فقط در اطرافتان می بیند: در کوچه، خیابان، مهمانی، دانشگاه و سر کار شما؛ خودآگاه تان جنس مخالف اطراف خود را می بیند… ولی ممکن است جفت روحی شما اصلا در اینجا ها نباشد. ممکن است در قاره و یا حتی نیمکره دیگر زمین باشد.

اگر کار را به ضمیر ناخودآگاه بسپارید او پیدا می شود و همه چیز عالی پیش می رود. فراموش نکنید که ندای درون همیشه راست می گوید. می توانید قبل از خواب از هوشیاری برتر و الهی خود بخواهید اسرار عشق و آن فرد را در رویا برای شما بازگو کند… وقتی بیدار شدید بلافاصله خوابی را که دیده اید روی کاغذ بیاورید. نوشتن رویا را فراموش نکنید زیرا بسیار حیاتی است. ما بعد از چند دقیقه تمام رویای شب خود را فراموش می کنیم… رویاهای صادقه ما معجزاتی می کنند که اگر ایمان داشته باشید زندگی شما را معرکه زیبایی می کنند.

پیشنهاد می کنم: دوره ی جذب عشق با تارهای اتری

اگر به کسی که جفت روحی شما نیست بچسبید جا را برای کسی که می خواهد روزی بیاید و عشق واقعی شماست پر کرده اید و محرومیت عظیمی برای خود خواسته اید… اگر هم عشق امروز شما جفت روحی شماست مطمئن باشید با جذب می توانید او را به خود فرا بخوانید و به نحوی معجزه آسا شاهد آن باشید.

باور کنید این رویداد بسیار زیاد اتفاق افتاده است. شما فراتر از قوانین اجتماعی و قرارداد های خودمانی قرار می گیرید اگر: به قوانین معنوی و معجزات آن باور کنید.

این نکته مهم را هم بدانید که برای جذب جفت روحی خود و ازدواج کردن با آن، باید تارهای اتری شما نیز نرمال و قوی باشد که می توانید با شرکت در دوره جذب عشق با تارهای اتری وبسایت متافیزیک انرژی و آسترولوژی، به طور کامل روی تارهای اتری خود کار کنید.

جفت روحی باید مناسب برای پیشرفت شما باشد و ازدواج و داشتن رابطه با جفت روحی باید باعث شود شما در زندگی فردی قوی تر باشید.

سوالات مرتبط:

همدم روحی چیست؟

ﻫﻤﺪم روﺣﻲ (به انگلیسی: soulmate) در واﻗﻊ روﺣﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ ﮔﺮوه روﺣﻲ ﺧﻮد ﻣﺎ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ soul ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي روح اﺳﺖ و mate ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻫﻤﺪم / ﻫﻤﺴﺮ / ﻳﺎر / رﻓﻴﻖ / دوﺳﺖ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. روح ﻳﺎ soul ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﺟﺰﻳﻲ ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﻳﺮ از وﺟﻮد ﺷﻤﺎﺳﺖ؛ اﻣﺎ وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ي mate ﻣﻲ رﺳﻴﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺟﺎﻟﺒﻲ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

جفت روحی چیست؟

ﺟﻔﺖ روﺣﻲ در واﻗﻊ ﻳﻚ روح واﺣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻏﺎز ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ و ﻫﺪﻓﺶ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ دو ﻧﻴﻢ ﺷﺪه و در ﻗﻠﻤﺮوي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ / ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، ﺑﻪ دو ﺑﺪن ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﻠﻮل ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻔﺖ ﻫﺎي روﺣﻲ دو ﺑﺨﺶ از ﻳﻚ روح واﺣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﻴﻮﻧﺪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮدﺑﺮﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

مهم ترین تفاوت همدم روحی با جفت روحی چیست؟

مهم ترین تفاوت همدم روحی با جفت روحی این است که همدم روحی می تواند یار، همسر، رفیق، دوست، همکار و… باشد و محدودیتی در تعداد همدم روحی وجود ندارد و با این شخص رابطه صمیمی دارید، ولی جفت روحی برای هر فرد منحصر به فرد است و این شخص کسی است که با او رابطه عاطفی و عاشقانه خواهید داشت.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 12 میانگین: 3.5]

دیدگاه‌ها (4)

*
*

  muninn es مشتری آبان 12, 1400 پاسخ

  روز خوش ، به نظرم تموم این تعاریفی که نوشتید همچنان برای خیلی از افراد ، چه رو به رو شده باشند چه نه ، قابل تفکیک نیست . مخصوصاً جفت روحی یا twin flame که با توجه به یکی بودن روح و درگیر شدن ایگو ، پر از فراز و نشیبه . با توجه به مرگ نفس ، از دردناک ترین تجربیات می تونه باشه تا چهارچوب ها و لایه های درونی ریخته بشن و شخص به اصطلاح به تعالی برسه.
  حتی عشق تحت عنوان این لیبل ورای عشقیه که در زندگی روزمره تجربه می کنیم و خواهانشیم.
  به نظرم مطلبیه که باید بیشتر باز بشه ، چون اینطوری حتی کسانی که با خود دیگرشون رو به رو شدن به مشکل برمی خورن.
  توی این دورانی که هرکسی تا حد زیادی از شناخت خودش دوره و نمی دونه با خودش چطور رفتار کنه ، مطمئناً در برخورد و رو به رویی با خود دیگرش دچار چالش های زیادی میشه.

   پشتیبان وبسایت (مسعود) مدیر کل آبان 13, 1400 پاسخ

   سلام. ممنون بابت دیدگاهتون. بله این مباحث نیاز به توضیحات بیشتر دارن و در متن هم ذکر شده، به مرور مطالب بیشتری در موردش می نویسیم. اینکه چطوری میشه جفت روحی رو پیدا کرد. چه روش و تکنیک های متافیزیکی در موردش وجود داره و...

    muninn es مشتری آبان 18, 1400 پاسخ

    مهم نیست که چقدر "مثلا آگاهانه" قصد به پیدا کردنش کنیم. چون اینجا هر تلاشی از سمت ایگو میاد. وقتی هم که ایگو از این مراحل واسه کسی حذف شده باشه ، صد در صد برخوردی داشته با جفت روحیش و یا خواهد داشت.
    جریان هماهنگی با روحه. و هماهنگی با روح نیازمند زیر و رو شدن اساسی شخصیتیه که فکر می کردیم هستیم.

  Parisa مهمان شهریور 26, 1401 پاسخ

  آقا یا خانم muninn چیزی که گفتین یکی از بهترین توصیه ها در این زمینه است ...امیدوارم که همه ی ما در ابتدا عشق به خود رو یاد بگیریم ..آرزو میکنم همه ی مردم ایگو رو کنار بذارن ...البته من خودم هم درگیرشم ولی نباید تسلیم شد....و درکل تشکر میکنم از مطالب مفید این سایت..

پشتیبانی وبسایت