متافیزیک انرژی و آسترولوژی

7 نشانه هنگام رو به رو شدن با جفت روحی و آشنایی با جفت روحی کاذب

7 نشانه هنگام رو به رو شدن با جفت روحی و آشنایی با جفت روحی کاذب

هنگام رو به رو شدن با جفت روحی تان نشانه هایی رخ خواهند داد که 7 مورد از آن ها از بقیه نشانه ها مهم تر هستند. شاید هم ممکن است با جفت روحی کاذب رو به رو شوید. به همین دلیل در این پست می خواهیم این 7 نشانه را برای شما معرفی کنیم و در مورد جفت روحی کاذب اطلاعاتی بدهیم تا قبل از رو به رو شدن با جفت روحی تان آگاهی لازم را داشته باشید.

دوره قطع و اتصال تارهای اتری

جفت روحی چیست؟

در مطالب پیشین بارها جفت روحی را تعریف کرده ایم. اینجا نیز مجددا اشاره کوتاهی به آن داریم. ﺟﻔﺖ روﺣﻲ در واﻗﻊ ﻳﻚ روح واﺣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻏﺎز ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ و ﻫﺪﻓﺶ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ دو ﻧﻴﻢ ﺷﺪه و در ﻗﻠﻤﺮوي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ / ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، ﺑﻪ دو ﺑﺪن ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﻠﻮل ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻔﺖ ﻫﺎي روﺣﻲ دو ﺑﺨﺶ از ﻳﻚ روح واﺣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﻴﻮﻧﺪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮدﺑﺮﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

7 نشانه هنگام رو به رو شدن با جفت روحی

١- وﻗﺘﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ او ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ، ﮔﻮﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﺪت ﻫﺎ ﻗﺒﻞ او را ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻟﺤﻈﻪ اي ﺑﻮده اﻳﺪ.

٢- اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر او در زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻠﻴﺪي دارد و رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮي و ﺷﺎدي ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑه ﻬﻤﺮاه دارد.

٣- در اوﻟﻴﻦ دﻳﺪار ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ او ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﺪﻳﺪ و ﻛﺸﺸﻲ ﻗﻮي اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

٤- اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻛﺴﻲ را ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮش ﺑﻮدﻳﺪ، ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻳﺪ! (ﺣﺲ راﺣﺘﻲ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﻣﺜﻞ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ).

٥- ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ، ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮوز دﻫﻴﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮس ﻃﺮد ﺷﺪن ﻳﺎ ﻗﻀﺎوت از ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

٦- ﻫﺮدوي ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺮوي یین و ﻳﺎﻧﮓ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻴﺪ (از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﻢ ﺑﺸﺪت ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ و ﻫﻴﭻ ﻛﻢ و ﻛﺎﺳﺘﻲ را از ﻫﻢ ﺑﻪ دل ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ درﺻﺪد ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن آن ﺑﺮﻣﻲ آیید).

٧- اﺣﺴﺎس ﺑﺰرﮔﻲ و ﻋﻈﻤﺖ روح را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺷﻤﺎ آن را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻴﺪ و از ﻋﻈﻤﺖ آن ﺑﻲ ﺧﺒﺮ ﺑﻮده اﻳﺪ؛ ﮔﻮﻳﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ درﻳﺎي ﺑﻴﻜﺮان و آرام ﺷﻨﺎور ﻫﺴﺘﻴﺪ.

جفت روحی کاذب

جفت روحی کاذب

درست است که 7 نشانه ذکر شده در بالا هنگام رو به رو شدن با جفت روحی تان رخ می دهد، اما گاهی اوقات ممکن است شما با فردی رو به رو شوید که جفت روحی شما نیست اما برخی از نشانه های بالا را برایتان داشته باشد، اینجا مفهومی به نام جفت روحی کاذب مطرح می شود که در ادامه این مفهوم را برای شما توضیح می دهیم.

از ﺟﻔﺖ ﻫﺎي روﺣﻲ ﻛﺎذب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﻣﻴﻚ ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻨﺪه ﻫﺎي اﻧﺮژي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ارﺗﻌﺎﺷﻲ ﺑﺎﻻي اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ را ﭘﺎﻴﻦ ﻛﺸﻴﺪه ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ دﻟﺸﻜﺴﺘﮕﻲ، ﺳﺮﺧﻮردﮔﻲ و ﺑﻲ ارزﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻴﻢ؟ در ادامه نشانه هایی را معرفی کرده ایم که اگر با آن ها رو به رو شدید، بدانید که آن فرد جفت روحی کاذب است.

نشانه های جفت روحی کاذب

1- اﻧﺮژي ﺷﻤﺎ درﻫﻨﮕﺎم ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ او ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ي در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺟﻔﺖ ﻫﺎي روﺣﻲ واﻗﻌﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺮژ ي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﻧﺮژي را در دﻳﺪار ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ اﻧﺪازﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﻛﻮدك ﻛﻪ از ﺑﺎزي ﺑﺎﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

2- ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ ﻣﻼﻗﺎت، اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻲ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رخ دﻫﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻻﺳﺘﻴﻚ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺷﻤﺎ ﭘﻨﭽﺮ ﺷﻮد، ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮه را ﺳﻬﻮا روي ﺧﻮد ﺧﺎﻟﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﻟﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺸﻜﻨﻴﺪ و ﻏﻴﺮه. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻲ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ، اﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺗﻜﺮار ﺷﻮﻧﺪ ﺧﺒﺮ از ﺣﻀﻮر ﺟﻔﺖ روﺣﻲ کاذب و دروﻏﻴﻦ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ زﻳﺮا اﻧﺮژي ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻔﺖ و ﺟﻮر ﻧﻴﺴﺖ و ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺧﻄﺎر ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﺸﻴﺎر ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ!

3- ﺷﻤﺎ ﺑﺪون او ، اﺣﺴﺎس ﺧﻼء ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ي “ﻧﻴﻤﻪ ي ﮔﺮﻳﺰان و ﻧﻴﻤﻪ ي دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻨﺪه” ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از رواﺑﻂ ﺟﻔﺖ ﻫﺎي روﺣﻲ اﺳﺖ، اﺷﺘﺒﺎه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ي ﺟﻔﺖ روﺣﻲ ﻛﺎذب ﻗﺮار دارﻳﺪ، وﻗﺘﻲ او ﻛﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ اﺣﺴﺎس ﺧﻼء ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺗﺎن را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻴﺪ، اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺣﺘﻤﺎ او ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ ﺑﺪارد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﺑﺪارﻳﺪ.

4- او از ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺷﻤﺎ را ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. ﺷﻤﺎ ﭘﺮ از اﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻃﻔﻲ در دﺳﺘﺮس، ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ او ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. ﻳﻚ ﺟﻔﺖ روﺣﻲ ﻛﺎذب و ﮔﺮﻳﺰان، ﻫﻴﭻ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻋﻮاﻃﻔﻲ از ﺧﻮد ﺑﺮاي ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ و وﻗﺘﻲ ﺷﻤﺎ از ﺧﻮد ﻗﺪرت و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ، ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ!

5- او دﻳﮕﺮ در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ. اﻳﻦ روﺷﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺟﻔﺖ روﺣﻲ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﭘﺲ از ﮔﺬر از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ او، او دﻳﮕﺮ در ﻛﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ. ﺧﺎرج از دﺳﺘﺮس و ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻼﻗﻪ اي ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮار ي ارﺗﺒﺎط ﻣﺠﺪد! ﺟﻔﺖ روﺣﻲ ﻛﺎذب اﻧﺮژي ﻻزم را از ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﻤﺎ را دﭼﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ رﻳﺨﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ؛ و ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، ﺳﺮﮔﺮدان ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺟﻔﺖ ﻫﺎي روﺣﻲ واﻗﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺣﺎﺻﻞ راﺑﻄﻪ ﺟﻔﺖ ﻫﺎي روﺣﻲ واﻗﻌﻲ، ﺑﺎ ﺷﻔﺎ و ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ي ﺟﻔﺖ روﺣﻲ ﻛﺎذب از آن ﺣﻴﺚ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ درﺳﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ زﻣﻴﻨﻲ را ﭘﺎس ﻛﻨﻴﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاي روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺟﻔﺖ واﻗﻌﻲ ﺗﺎن ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮي و ﺻﻌﻮد ﻗﺮار دارد آﻣﺎده ﻛﻨﺪ.

از این به بعد اگر هنگام رو به رو شدن با جفت روحی تان این نشانه ها را دیدید، کمی بیشتر تأمل کنید و سعی کنید آگاهی خود را افزایش دهید.

سوالات مرتبط:

جفت روحی چیست؟

ﺟﻔﺖ روﺣﻲ در واﻗﻊ ﻳﻚ روح واﺣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻏﺎز ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ و ﻫﺪﻓﺶ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ دو ﻧﻴﻢ ﺷﺪه و در ﻗﻠﻤﺮوي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ / ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، ﺑﻪ دو ﺑﺪن ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﻠﻮل ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻔﺖ ﻫﺎي روﺣﻲ دو ﺑﺨﺶ از ﻳﻚ روح واﺣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﻴﻮﻧﺪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮدﺑﺮﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

جفت روحی کاذب چیست؟

از ﺟﻔﺖ ﻫﺎي روﺣﻲ ﻛﺎذب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﻣﻴﻚ ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻨﺪه ﻫﺎي اﻧﺮژي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ارﺗﻌﺎﺷﻲ ﺑﺎﻻي اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ را ﭘﺎﻴﻦ ﻛﺸﻴﺪه ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ دﻟﺸﻜﺴﺘﮕﻲ، ﺳﺮﺧﻮردﮔﻲ و ﺑﻲ ارزﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 79 میانگین: 3.4]

دیدگاه‌ها (1)

*
*

    muninn es مشتری آبان 21, 1400 پاسخ

    روز خوش ، واقعا بحث مهمیه و نمی خوام بدون حرفی رد شم . مطالبی که در این مورد می نویسید بیشتر درمورد Soulmate ها صدق می کنه. برخورد با "خود دیگر" در ابتدا انقدر گل و بلبل نیست. بهتره که بطور تجربی در این مورد حرف زده شه تا اینکه توی مطالب فارسی و زبان های دیگه هی یه چیز تکرار شه و بیشتر ، کسایی که واقعا توی این مسئله گیر کردن گمراه شن.
    اگر واقعا خودتون برخورد داشتین ، بهتره از دیدگاه خودتون بنویسید.

پشتیبانی وبسایت