متافیزیک انرژی و آسترولوژی

گواهینامه ها و مدارک رضا نمازی

در این صفحه تصویری از گواهینامه ها و مدارک دریافت شده توسط رضا نمازی قرار دارند تا مهری باشد بر تایید اعتبار و دانش ایشان.

گواهینامه نجوم پیشرفته رصدی از دانشگاه سمنان

گواهینامه نجوم پیشرفته رصدی از دانشگاه سمنان

گواهینامه آسترولوژی جیوتیش از کشور هند

گواهینامه آسترولوژی جیوتیش از کشور هند

مدرک کندالینی پیشرفته

مدرک کندالینی پیشرفته

پشتیبانی وبسایت