جفت روحی چیست و در زندگی ما چه نقشی دارد؟در این پست می خواهیم بدانیم جفت روحی چیست و در زندگی هر کس چه نقشی ایفا می کند؟ کاربرد آن چیست و چرا باید به آن اهمیت دهیم؟ اگر دوست دارید پاسخ این سوالات را بدانید، تا انتهای این پست با ما همراه شوید.

فهرست مطالب

جفت روحی چیست؟

پیش از اینکه به سراغ نقش جفت روحی در زندگی برویم، بهتر است با آن آشنا شویم. ﺟﻔﺖ ﻫﺎي روﺣﻲ اﻧﻌﻜﺎس و آینه اي از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺣﺘﻲ وﻗﺘﻲ ﺑﺼﻮرت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻓﺮد اﺷﺘﺒﺎه (ﻳﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻛﺎرﻣﻴﻚ) در راﺑﻄﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎﻛﺮاي ﻗﻠﺐ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻠﻨﺪ. ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺎرﻣﻴﻚ، آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ راﺿﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و اﻧﺮژي آﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﺸﺪت ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺮد.

دوره قطع و اتصال تارهای اتری

جفت های روحی ﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ي اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﭼﻴﺰي ﮔﻢ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ ﭼﻴﺴﺖ! و در ﻫﻴﭻ راﺑﻄﻪ ي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ دوام ﻧﻤﻲ آورﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻠﻪ ﭘﺎﺗﻲ دارﻧﺪ. ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﺣﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺣﺘﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ!

تعریف باستانی جفت روحی

در پاسخ به سوال جفت روحی چیست؟ علاوه بر توضیحات قبلی، توضیحی باستانی نیز در مورد آن وجود دارد که در ادامه این توضیح را می خوانید. واژه ي twin Flame ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺷﺎره دارد، در واﻗﻊ در ﻣﻌﻨﺎي ﻟﻐﻮي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي “ﺷﻌﻠﻪ ی دوﻗﻠﻮ” اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻔﺖ ﻫﺎي روﺣﻲ ، ﺷﻌﻠﻪ اي از ﻋﺸﻖ را ﻫﻤﻴﺸﻪ در درون ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻳﻜﻲ ﺷﺪن ﻫﺮدو ﻧﻴﻤﻪ ی روح ﺷﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ، زﺑﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺸﻴﺪ و ﻋﺸﻘﻲ ﺳﻮزان و آﺗﺸﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

اﻳﻦ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺼﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه روﺷﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺲ از وﺻﺎل ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺷﺪه و زﺑﺎﻧﻪ ﺑﻜﺸﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮاي ﺟﻔﺖ روﺣﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺗﻔﺎﻫﻤﺎت زﻳﺎدي ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ: ﺷﻌﻠﻪ ي دوﻗﻠﻮ / روح آینه / روح دوﻗﻠﻮ / ﻧﻴﻤﻪ ي ﮔﻤﺸﺪه و ﻏﻴﺮه ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ي آﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻣﺎ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﺮادف آن ﻳﻌﻨﻲ “ﺟﻔﺖ روحی” را ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻳﻢ.

اﻳﻦ واژه در ﻣﻴﺎن ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن و ﻋﺮﻓﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﻳﻚ روح دو ﺟﻨﺒﻪ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ از “ﺑﻮدن” ﻳﺎ “وﺟﻮد” ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد؛ ﻳﻚ ﻃﺮف، ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ اﻧﺮژي ﻣﺮداﻧﻪ (divine masculine) و ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ اﻧﺮژي زﻧﺎﻧﻪ (divine Feminine). اﻳﻦ اﻧﺮژي ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﺮﻛﺪام وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد را دارد ﻛﻪ در مطالب ﺑﻌﺪي ﺑﻪ آن ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ.

جفت روحی و مفهوم نیمه گمشده

ﻫﺮ دو روح ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در واﻗﻊ ﻳﻚ روح ﻣﻔﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ دو ﺑﺪن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻠﻮل ﻛﺮده اﻧﺪ. ﺟﻔﺖ ﻫﺎي روﺣﻲ، ﻫﺮﻛﺪام ﻧﻴﻤﻲ از ﻳﻚ روح واﺣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﺎﺳﺦ در ﺑﻌﺪ ﺳﻮم، روح ﻳﮕﺎﻧﻪ ی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻴﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺎ ﻗﻄﺒﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻀﺎد زن/ﻣﺮد (و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻫﻤﺠﻨﺲ)، در ﻳﻚ ﺑﺪن ﻣﺠﺰا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (ﻣﺼﺪاق ﻳﻚ روح در دو ﺑﺪن) ﻛﻪ ﺑﻪ آن “ﻧﻴﻤﻪ ﮔﻢﺷﺪه” ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻫﺪف از دو ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺪن و ﺳﭙﺲ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪن روح آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺮژي ﻫﺎي زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮازن رﺳﺎﻧﺪه و ﻋﺸﻖ ﺑﻲ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ اﻟﻬﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ.

در زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﻔﺖ ﻫﺎي روﺣﻲ ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ؛ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺳﻴﺎره دﻳﮕﺮي ﻣﻲ آﻳﺪ و دﻳﮕﺮي در ﻗﻠﻤﺮو ﻫﺎ و اﺑﻌﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺎﻧﺪه و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎي ﺧﻮد ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺣﻲ ﺷﻤﺎ در زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، وﻗﺖ آن ﻓﺮا ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻳﺎﺑﻴﺪ.

ﺟﻔﺖ روﺣﻲ ﺗﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﻤﺎ و ﻳﺎ (ﺑﻪ ﻧﺪرت) ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﻮي ﻫﺮ دوي ﺷﻤﺎ ﺟﻮﻫﺮه ي ین و ﻳﺎﻧﮓ را ﺑﺮاي ﺗﻜﺎﻣﻞ در ﺧﻮد دارﻳﺪ. اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪ اي ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺸﻖ واﻗﻌﻲ و روﺣﺎﻧﻲ، ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ي ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻧﮋاد اﺳﺖ.

نقش جفت روحی در زندگی ما

وﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﺟﻔﺖ روﺣﻲ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻴﺪ اﺣﺴﺎس ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻳﻚ آینه ي ﻛﺎﻣﻞ از ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﻲ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻜﺸﺪ! ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻳﻚ ﻋﺸﻖ ﺑﻲ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﻧﻴﺰ در ﭘﺸﺖ آن وﺟﻮد دارد.

نقش جفت روحی در زندگی

ﺗﻨﻬﺎ ارواح ﺑﺎ ﺑﺼﻴﺮت، ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻴﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ي وﺻﺎل ﺑﺎ ﺟﻔﺖ روﺣﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. (اﮔﺮ در ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺪن اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﭘﺲ اﻧﺮژي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺟﺰو آن دﺳﺘﻪ از ارواح ﺑﻴﺪار ﻫﺴﺘﻴﺪ). در واﻗﻊ اﻳﻦ ﻫﺪف و اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﭘﺮ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ، ﻳﻚ ﺳﻔﺮ ﻣﻌﻨﻮي در ﻣﺴﻴﺮ روح ﭘﺮوري و ﺗﻜﺎﻣﻞ روﺣﻲ و ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﻲ ﺧﺎص ﺑﺮاي ﺧﻮدﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻳﻚ داﺳﺘﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ!

اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﻌﻨﻮي، ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ و ﺷﺮور ﺑﺸﺪت دﺧﺎﻟﺖ ﻛﺮده (ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻴﺎن ﺑﻌﺪي ﺑﺪون روح، ﻛﺎﺷﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن اﻳﻤﭙﻠﻨﺖ ﻫﺎي ﻓﺮازﻣﻴﻨﻲ در ﻛﺎﻟﺒﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎن، ﻣﻴﻜﺮوﭼﻴﭗ ﻫﺎ، ﻃﻠﺴﻢ ﻫﺎ، ﺟﺎدوﻫﺎي ﺳﻴﺎه و…) و ﺗﻤﺎم ﻗﻮاي ﺧﻮد را ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن راﺑﻄﻪ ي ﺟﻔﺖ ﻫﺎي روﺣﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻠﻠﻲ در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﻴﺎره اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮدد!

پیشنهاد می کنم: تاثیر ماه تولد بر روابط جفت های روحی

زﻳﺮا ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺟﻔﺖ ﻫﺎي روﺣﻲ، اﻧﺮژي ﻋﺸﻖ و آﮔﺎﻫﻲ ﻋﻈﻴﻤﻲ در ﺟﻬﺎن (universe) اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ارﺗﻌﺎﺷﺎت اﻳﻦ ﺑﻌﺪ و اﻳﻦ ﺳﻴﺎره را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮده و آن را ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﻨﺠﻢ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻋﺸﻖ ﺑﻲ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط اﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺣﻔﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﻋﻤﻴﻖ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺷﻮد.

ارﺗﺒﺎط ﺟﻔﺖ ﻫﺎي روﺣﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﺟﺎﻳﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ راﺑﻄﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻴﺪار ﺷﺪه و دﻳﮕﺮي ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮده ي ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺑﻮده و ﻧﺎآﮔﺎه اﺳﺖ، ﻛﻪ در اداﻣﻪ ي اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﻌﻨﻮي ﭘﺮ ﻣﺎﺟﺮا، ﺑﺎ ﻳﻜﻲ ﺷﺪن و وﺻﺎل آﻧﻬﺎ اﻳﻦ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻮازن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. در اداﻣﻪ ، ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺳﻔﺮ را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ.

جفت روحی شما بهترین عشق و ایده آل واقعی شماست و اگر شما با هم باشید بهترین زندگی را به دست خواهید آورید. زیرا وقتی شما با هم هستید از هر جهت همیشه شاد، خوش و مسرور خواهید بود و عشق شما روز به روز بیشتر می شود.

چگونه جفت روحی خود را پیدا کنیم؟

برای یافتن جفت روحی خود به ضمیر ناخودآگاه تان این پیام را عمیقا ارسال کنید: «من می خواهم جفت روحی واقعی خود را در زمان مناسبش پیدا کنم و همیشه با او باشم… خدا یار و یاور من در این جذب است». چرا می گوییم زمان مناسب؟ زیرا زمان باید، زمان مناسب خودش باشد وگرنه یا شما یا او جنبه این عشق را ندارید و ممکن است راهتان از هم جدا شود.

ضمیر ناخودآگاه از شعور جهانی به اذن خداوند این شخص را پیدا می کند. سپس قانون جذب دست به کار می شود و با حصول شرایط جذب؛ شما را به هم می رساند.

ممکن است این سوال در ذهنتان ایجاد شود که آیا ممکن هست شخص ایده آل من وجود داشته باشد؟ در پاسخ می گوییم بله. هر فرد به عنوان یک پیشامد تلقی می شود. جمعیت جهان تقریبا 7 میلیارد نفر است و حتما یک نفر جفت روحی شماست.

ما در دوره ی جذب عشق با تارهای اتری در مورد اینکه چطور تارهای اتری با جفت روحی خود ممکن است در جهان های دیگری داشته باشیم صحبت کرده ایم و بیان داشته ایم چطور با سیگنال سازی و فرکانس سازی میتوان جفت روحی را در مسیر زندگی خود قرار داد و با معقوله تارهای اتری، جذب جفت روحی را تا حد ممکن محقق کرد.

سوالات مرتبط:

جفت روحی چیست؟

در تعریف خلاصه، ﺟﻔﺖ ﻫﺎي روﺣﻲ اﻧﻌﻜﺎس و آینه اي از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺣﺘﻲ وﻗﺘﻲ ﺑﺼﻮرت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻓﺮد اﺷﺘﺒﺎه (ﻳﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻛﺎرﻣﻴﻚ) در راﺑﻄﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎﻛﺮاي ﻗﻠﺐ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻠﻨﺪ. ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺎرﻣﻴﻚ، آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ راﺿﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و اﻧﺮژي آﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﺸﺪت ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺮد.

چگونه جفت روحی خود را پیدا کنیم؟

برای یافتن جفت روحی خود به ضمیر ناخودآگاه تان این پیام را عمیقا ارسال کنید: «من می خواهم جفت روحی واقعی خود را در زمان مناسبش پیدا کنم و همیشه با او باشم… خدا یار و یاور من در این جذب است».