متافیزیک انرژی و آسترولوژی

همدم و جفت روحی برای ازدواج چگونه است؟

همدم و جفت روحی برای ازدواج چگونه است؟

بدون شک مهم ترین مسئله در مورد همدم و جفت روحی بحث ازدواج است و هدف از پی بردن به این مفاهیم نیز رسیدن به معشوق و ازدواج کردن می باشد. به همین دلیل در این مطلب می خواهیم این موضوع را بررسی کنیم که همدم و جفت روحی برای ازدواج چگونه است و چطور می توان به این هدف رسید؟ اگر دوست دارید پاسخ این سوال را بدانید، این پست را تا انتها بخوانید.

دوره قطع و اتصال تارهای اتری

در مطلب «جفت روحی چیست و در زندگی ما چه نقشی دارد؟» به طور مفصل در مورد مفهوم جفت روحی صحبت کردیم، همچنین در مطلبی دیگر با عنوان «همدم روحی چیست و تفاوت همدم روحی با جفت روحی به چه صورت می باشد؟» نیز در مورد همدم روحی صحبت شد و تفاوت آن را با جفت روحی نیز متوجه شدیم. حال نوبت آن رسیده به این سوال پاسخ دهیم که همدم و جفت روحی برای ازدواج چگونه است و چطور این مسئله در زندگی ما رخ خواهد داد؟

همان طور که در بخش تفاوت های همدم و جفت روحی گفتیم، همدم روحی می تواند دوست، رفیق، همسر، یار و… باشد و محدودیتی در تعداد آن وجود ندارد ولی جفت روحی فقط یک نفر است و آن هم کسی است که باید با او ازدواج کنیم. پس مسئله ازدواج با جفت روحی بسیار مهم تر از وصلت با همدم روحی است و باید کاری کنیم تا بتوانیم با جفت روحی خود ازدواج کنیم.

سوالات مهم در بحث همدم و جفت روحی برای ازدواج

همین موضوع سبب می شود تا سوالاتی در این زمینه شکل گیرد، از جمله مهم ترین سوالاتی که در این خصوص دغدغه افراد آگاه است، این موارد می باشد:

  1. آیا همه جفت روحی دارند؟
  2. آیا همه با جفت روحی خود ازدواج می کنند؟
  3. برای ازدواج با جفت روحی چه کار باید کرد؟
  4. و سوالاتی از این دست

پاسخ این سوالات را به مرور به شما می دهیم ولی در ابتدا بهتر است دو دیدگاه مهم را در مورد همدم و جفت روحی و مسئله ازدواج با آن ها بدانید.

دیدگاه اول: جفت های روحی در زمان های مختلف تناسخ می کنند

ﺑﺮاي ﺟﻔﺖ ﻫﺎي روﺣﻲ ﻟﺰوﻣﻲ ﻧﺪارد ﻛﻪ دﻗﻴﻘﺎ در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن و دﻗﻴﻘﺎ در ﻳﻚ زﻣﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮﻧﺪ! آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ اول روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺧﻮد را ﻃﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روح واﺣﺪ، ادﻏﺎم ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﻪ ي ﻣﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ي داﺷﺘﻪ اﻳﻢ و ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ. ﭘﺲ اﮔﺮ او را ﻫﻨﻮز ﻧﺪﻳﺪه اﻳﺪ ﻳﺎ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮده اﻳﺪ، در زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي آﻳﻨﺪه او را ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ.

اما در مورد همدم روحی، چون محدودیتی نسبت به آن وجود ندارد، یک فرد در نزدیکی محل زندگی شما و در زمانی که شما زندگی می کنید، می تواند همدم روحی شما باشد و حتی شما با او ازدواج کنید و رابطه عاطفی و عاشقانه داشته باشید. در حالی که این شخص جفت روحی شما نیست.

دیدگاه دوم: به متافیزیک و چارت تولد برای رسیدن به جفت روحی نیاز دارید

ممکن است شما هیچ گاه با جفت روحی خود ملاقات نکنید. اینکه یک نفر تا چه اندازه جفت روحی شماست باید در جنبه های مختلف نظیر چارت تولد عاطفی، اسم و مسائل مختلف متافیزیکی بررسی شود. با تمام اینها میتوان نظر نسبی داد آیا این فرد یقینا جفت روحی شماست یا خیر.

با این حال در چارت تولد عاطفی معشوقین میتوان تشخیص داد دونفر چقدر در زندگی برای هم مناسب هستند و خوشبختند. علت اینکه هند کمترین میزان درصد طلاق را در جامعه دارد دقیقا استفاده از چارت تولد دو نفر برای ازدواجشان است.

اینکه چارت تولد دونفر برای ازدواج تا چه اندازه با یکدیگر انطباق داشته باشد یک ملاک برای وصلت و تصمیم گیری نهایی ازدواج در هند است. هندی ها برای ازدواج مشکلات نجومی زایچه ی تولد خود را برطرف میکنند و فردی را انتخاب میکنند که تطابق بیشتری با ویژگی های نجومی خودشان داشته باشد. همچنین با علم موهورتا بهترین زمان سعد برای ازدواج را پیدا میکنند تا وصلت آنها قوی تر باشد.

نتیجه گیری

در انتها و به عنوان نتیجه گیری بحث همدم و جفت روحی برای ازدواج، به این نتیجه میرسیم که اولا شما می توانید با همدم روحی ازدواج کنید اما خوشبخت شدن آن را نمی توان تضمین کرد. همچنین این شخص، معشوق حقیقی شما نخواهد بود. دوما برای رسیدن به تعالی روح باید با جفت روحی ازدواج کنید و این شخص نیز ممکن است در زمان یا مکانی که شما زندگی می کنید، حضور نداشته باشد. سوما برای رسیدن به جفت روحی باید از متافیزیک و مواردی مثل تحلیل چارت تولد عاطفی کمک بگیرید.

سوالات مرتبط:

جفت روحی چیست؟

در تعریف خلاصه، ﺟﻔﺖ ﻫﺎي روﺣﻲ اﻧﻌﻜﺎس و آینه اي از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺣﺘﻲ وﻗﺘﻲ ﺑﺼﻮرت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻓﺮد اﺷﺘﺒﺎه (ﻳﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻛﺎرﻣﻴﻚ) در راﺑﻄﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎﻛﺮاي ﻗﻠﺐ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻠﻨﺪ. ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺎرﻣﻴﻚ، آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ راﺿﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و اﻧﺮژي آﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﺸﺪت ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺮد.

همدم روحی چیست؟

ﻫﻤﺪم روحی (به انگلیسی: soulmate) در واﻗﻊ روﺣﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ ﮔﺮوه روﺣﻲ ﺧﻮد ﻣﺎ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ soul ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي روح اﺳﺖ و mate ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻫﻤﺪم / ﻫﻤﺴﺮ / ﻳﺎر / رﻓﻴﻖ / دوﺳﺖ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. روح ﻳﺎ soul ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﺟﺰﻳﻲ ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﻳﺮ از وﺟﻮد ﺷﻤﺎﺳﺖ؛ اﻣﺎ وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ي mate ﻣﻲ رﺳﻴﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺟﺎﻟﺒﻲ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 23 میانگین: 3.7]

دیدگاه‌ها (0)

*
*

پشتیبانی وبسایت