جذب جفت روحی و یافتن نیمه گمشده در متافیزیک

برای جذب جفت روحی و یافتن نیمه گمشده به کمک متافیزیک، باید با قوانین متافیزیکی این حوزه آشنا باشید. در این مطلب می خواهیم شما را با این قوانین آشنا کنیم و برای رسیدن به نیمه گمشده تان شما را راهنمایی کنیم. اگر دوست دارید با این قوانین آشنا شوید، در ادامه با ما همراه شوید.

دوره قطع و اتصال تارهای اتری

پیدا کردن بهترین انسان به عنوان نیمه گمشده با کمک متافیزیک میسر است، به شرط آن که با قوانین آن به خوبی آشنا باشید و مفاهیم پایه ای این علم را بدانید. آنگاه جذب جفت روحی در زندگی شما رخ خواهد داد و زندگی سرشار از شادی و خوشبختی خواهید داشت. در این مسیر باید بدانید تارهای اتری چه هستند و چگونه عامل ارتباط ما با دیگران می باشند. باید به این پی ببریم که چگونه به کمک قوانین متافیزیک می توانیم یک نفر را جذب کنیم و یا حتی چطور بدن خود را از انرژی کسی که قبلا با او در رابطه ای بودیم، پاکسازی کنیم.

خواندنی: جفت روحی چیست و در زندگی ما چه نقشی دارد؟

چنانچه دو روح در یک زندگی معنوی در کنار هم و با یک هدف مشترک زمانی را سپری کرده باشند و از طریق عشق و محبت در راستای شناخت حقیقت، برای روح‌هایشان بار معنوی و انرژی مثبت جمع‌آوری کرده باشند، به همین ترتیب آنها در زندگی های بعدی هم، یکدیگر را پیدا میکنند و ادامه حرکتشان را کامل میکنند.

و هنگامی که دو روح معنوی (مذکر و موئنث) با هم جفت میشوند، آنگاه یک رابطه عاشقانه واقعی به وجود می‌آید رابطه‌ای کاملا آزادانه که در آن دو طرف بدون قصد تسخیر، تملک، سیاست و کنترل کردن یکدیگر به معاشقه میپردازند و هر یک در تلاش هستند تا دیگری را در کمال آزادی و اختیار خود ببینند.

هر یک همچون آیینه‌ الهی، جلوه ذات یکدیگر را نمایان می‌سازند و میتوانند در آن آیینه بازتاب و انعکاس انرژی های مثبت و منفی خود را ببینند و از آن طریق هر چه سریعتر خودشان را اصلاح کنند و موانع را از سر راهشان بردارند. میتوانند برای کامل شدن از انرژی‌های یکدیگر استفاده کنند و لحظات خوب و معنوی را در کنار هم سپری کنند.

جذب جفت روحی در متافیزیک

اولین مفهوم برای جذب جفت روحی و یافتن نیمه گمشده در متافیزیک، مفهوم جفت روحی است. بنابر عقیده ای، جفت روحی دو نیمه یک روح می باشند و همه ما جفت روحی داریم.

خداوند ما را آفرید و با این هدف از مبدأ آفرینش دور کرد که ما یاد بگیریم، تجربه و رشد کنیم و به شکل موجودی متکامل تر به او برگردیم. در نقطه آغازین خلقت، هر آگاهی واحدی شامل بخش زنانه و مردانه یا آلفا و امگا یا همان یین و یانگ و درکل دو قطب یک حقیقت بوده است. در هبوط به جهان های پایین تر، این دو بخش از هم جدا شده و جفت های روحی را می سازند و هر یک در کالبدی جدا از دیگری، درحالی که از این جدایی آگاه هستند، متناسخ می شوند.

هنگامی که جفت روحی باهم ملاقات می کنند، این رابطه بسیار شدید و عمیق است. در واقع، رمانتیک ترین رابطه ای که می توان متصور شد مربوط به این دو می باشد. جفت های روحی مانند آینه ای عمل می کنند که عیوب یکدیگر را باز می تابانند تا به هم در رشد بیشتر برای دوباره یکی شدن کمک کنند. برای رسیدن به این هدف، تعادل در تمام زمینه ها و سطوح توسط هردو لازم است. گفته شده که اگر هردو در زمینه ای به تعادل برسند، دیگر نیازی به کار کردن روی آن نیست.

ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻔﺖ روحی

ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻔﺖ روﺣﻲ ﺧﻮد در زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻛﻤﻚ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف آن زﻧﺪﮔﻲ دﺳﺖ ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮدﻟﻴﻠﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻳﺪ او را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻴﺪ! او ﺷﻤﺎ را در زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ درس ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ داده اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ او را؛ اﻣﺎ ﻫﻮﻳﺘﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻳﻜﻲ از زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﺿﺮورت ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ او را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده و ﺑﺎﻫﻢ ﻳﻜﻲ ﺷﻮﻳﺪ.

ﻫﻤﻪ ﺟﻔﺖ روحی ﻧﺪارﻧﺪ

ﺑﻌﻀﻲ از ارواح ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ دو ﻧﻴﻤﻪ روح ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻗﺮاردادﻫﺎي روﺣﻲ و ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ روﺣﻲ ﺷﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮادي ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ روح واﺣﺪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮل ﻣﻴﺖ ﻳﺎ ﻫﻤﺪم روﺣﻲ ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﻨﺪ. اﻳﻦ ارواح ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﻳﻚ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺪم روﺣﻲ ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. (ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻫﺮدو وﺟﻪ ي ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ در روح ﺧﻮدﺷﺎن).

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻔﺖ ﺭﻭحی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﻴﻢ؟

ﺟﻔﺖ روﺣﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. زﻳﺮا او ﺧﻮد ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ! ﻫﺪف از جذب ﺟﻔﺖ روﺣﻲ، آن اﺳﺖ ﻛﻪ درس ﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي روح و ﺧﻮدﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﻴﻢ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻌﻮد ﺟﻔﺖ ﻫﺎي روﺣﻲ، ﺻﻌﻮد ﺳﻴﺎره ﻧﻴﺰ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ. ﺟﻬﺎن، ﺟﻔﺖ ﻫﺎي روﺣﻲ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻢ ﺳﻮق ﻣﻲ دﻫﺪ؛ اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﺟﻔﺖ روﺣﻲ ﺧﻮد روﺑﺮو ﺷﺪﻳﻢ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ؟ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﺳﺖ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر او را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ (ﻳﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻛﺮده اﻳﻢ) اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﺠﺮﺑﻪ اي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﺤﺎل در زﻧﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ اﻳﻢ.

سوالات مرتبط:

جفت روحی چیست؟

در تعریف خلاصه، ﺟﻔﺖ ﻫﺎي روﺣﻲ اﻧﻌﻜﺎس و آینه اي از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺣﺘﻲ وﻗﺘﻲ ﺑﺼﻮرت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻓﺮد اﺷﺘﺒﺎه (ﻳﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻛﺎرﻣﻴﻚ) در راﺑﻄﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎﻛﺮاي ﻗﻠﺐ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻠﻨﺪ. ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺎرﻣﻴﻚ، آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ راﺿﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و اﻧﺮژي آﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﺸﺪت ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺮد.