متافیزیک انرژی و آسترولوژی

آیا می توانیم به کمک تله پاتی جفت روحی خود را جذب کنیم؟ (جذب جفت روحی با تله پاتی)

آیا می توانیم به کمک تله پاتی جفت روحی خود را جذب کنیم؟ (جذب جفت روحی با تله پاتی)

در این مطلب می خواهیم برای شما توضیح دهیم که آیا می توان به کمک تله پاتی جفت روحی خود را جذب کرد؟ و همچنین برای جذب روحی با تله پاتی شما را به طور مختصر راهنمایی می کنیم. اگر به دنبال رسیدن به معشوق و یار خود هستید، این مطلب برای شما مفید خواهد بود. پس آن را تا انتها مطالعه کنید.

دوره قطع و اتصال تارهای اتری

تله پاتی چیست؟

پیش از اینکه به شما بگوییم آیا می توانید به کمک تله پاتی جفت روحی خود را جذب کنید یا خیر؟ ابتدا باید با مفهوم تله پاتی آشنا شوید. در مطلب «تله پاتی چیست؟» به طور مفصل در مورد آن صحبت کرده ایم. اینجا نیز به طور خلاصه برای شما آن را تعریف می کنیم.

تله پاتی پدیده‌ای روانی است که در آن بین ذهن‌ها ارتباط برقرار می‌شود. چنین ارتباط روانی تلپاتیکی شامل افکار، ایده‌ها، احساسات، حس ها و حتی تصاویر ذهنی می‌شوند. این توانایی به معنای ارتباط مستقیم بین ذهن ها، در هر فاصله و مسافتی، و در هر زمانی بدون کمک گرفتن از پنج حس اصلی (بویایی، چشایی، بینایی، لامسه و شنوایی) میباشد.

جذب جفت روحی با تله پاتی

حال به سراغ استفاده از تله پاتی برای جذب جفت روحی می رویم. جذب جفت روحی با تله پاتی نیاز به قدم گذاشتن در دنیای متافیزیک دارد. شما باید تعاریفی همچون چاکرا ها، بدن های انرژی و کالبدی را بشناسید و با تمرین هایی بر قدرت متافیزیکی خود اضافه کنید.

قبل از هر چیز شناخت جفت روحی جنبه های مختلفی در بر دارد از جمله بررسی چارت تولد فرد مورد نظر، بررسی انرژی کیهانی و اسم و خط کف سرنوشت آن. چرا که شناخت جفت روحی یک مساله متافیزیکی است و به راحتی قابل تشخیص نیست.

وﻗﺘﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺟﻔﺖ روﺣﻲ ﺧﻮد را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ، ﻳﻚ ﺟﺮﻗﻪ ي ﻓﻮر ي و ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ! اﻳﻦ ﺟﺮﻗﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻴﺴﺖ! ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در آن ﺣﻴﻄﻪ ﻧﻴﺰ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ، اﻣﺎ اﻳﻦ در واﻗﻊ ﻳﻚ ﺟﺮﻗﻪ ي اﺣﺴﺎﺳﻲ و در ﺳﻄﺢ روح اﺳﺖ! ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﺪن ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺳﻮزش ﻳﺎ ﺳﻮزن ﺷﺪن ﻳﺎ ﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﺎ ﻣﻮر ﻣﻮر ﺷﺪن ﻛﻨﻴﺪ.

اگر بتوانید با کسی تارهای اتری قدرتمندی ایجاد کنید میتوانید ان فرد را به عنوان یک جفت متافیزیکی وفراکیهانی خود بدانید و حتی تا مرز ازدواج با آن شخص پیش بروید. تارهای اتری عامل مهمی در ایجاد یک ازدواج یا اتصال عاشقانه هستند. همچنین تکنیک هایی مثل تله پاتی یا ای اف تی میتواند شما را در پیدا کردن یک جفت روحی کمک کند.

تله پاتی یک ابزار قدرتمند است که با سیگنال یا سیجل میتوان آن را تولید کرد. در دوره ی تارهای اتری ما تکنیک هایی از جنس سیگنال تله پاتی آموزش داده شده است که کمک میکند تا شما یک جفت از جنس بعد کیهانی را به خود نزدیک و جذب کنید. اما عوامل دیگری نیز وجود دارد که با بررسی ساده ی آن ها میتوانید بفهمید یک فرد چقدر به شما اتصال دارد و میتواند جفت روحی شما باشد یا خیر.

سوالات مرتبط:

جفت روحی چیست؟

ﺟﻔﺖ روﺣﻲ در واﻗﻊ ﻳﻚ روح واﺣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻏﺎز ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ و ﻫﺪﻓﺶ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ دو ﻧﻴﻢ ﺷﺪه و در ﻗﻠﻤﺮوي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ / ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، ﺑﻪ دو ﺑﺪن ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﻠﻮل ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻔﺖ ﻫﺎي روﺣﻲ دو ﺑﺨﺶ از ﻳﻚ روح واﺣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﻴﻮﻧﺪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮدﺑﺮﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

تله پاتی چیست؟

تله پاتی پدیده‌ای روانی است که در آن بین ذهن‌ها ارتباط برقرار می‌شود. چنین ارتباط روانی تلپاتیکی شامل افکار، ایده‌ها، احساسات، حس ها و حتی تصاویر ذهنی می‌شوند. این توانایی به معنای ارتباط مستقیم بین ذهن ها، در هر فاصله و مسافتی، و در هر زمانی بدون کمک گرفتن از پنج حس اصلی (بویایی، چشایی، بینایی، لامسه و شنوایی) میباشد.

تارهای اتری چه چیزی هستند؟

در حقیقت تار اتری عامل وابستگی ما به همه چیز و همه کس هست.  این وابستگی میتواند به صورت منفی و اعتیاد اوری ایجاد شود. هنگامی که بین ما و جسم یا شخص خاصی انرژی هم فازی بر قرار شود از طریق چاکراهای ما تارهایی از جنس آگاهی بیرون می آید و به جسم یا شخص مورد نظر تنیده و متصل میگردد.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 34 میانگین: 3.9]

دیدگاه‌ها (3)

*
*

  آنوشکا شهریاری مشتری آبان 29, 1400 پاسخ

  بسیار عالی

  shiva مهمان آبان 30, 1400 پاسخ

  عالی بود ممنون

  معصومه مهربخش مشتری آبان 5, 1401 پاسخ

  سلام
  من تازه وارد این کانال شده ام
  خیلی دوست دارم پولدار شوم
  پول حلال و طیب

پشتیبانی وبسایت