متافیزیک انرژی و آسترولوژی

مقدمه ای بر چاکراهای زمین – چاکراهای اصلی زمین

چاکراهای اصلی زمین

همان طور که در قسمت اول چاکراهای زمین گفتیم، زمین هم دارای چاکرا می باشد و از انرژی برخوردار است. در این قسمت میخواهیم چاکراهای اصلی زمین را برای شما معرفی کنیم. پس در ادامه با ما همراه شوید.

دوره قطع و اتصال تارهای اتری

در قسمت اول مقدمه ای بر چاکراهای زمین، فهمیدیم که زمین یک موجود زنده و آگاه است و دارای انرژی و مراکز انرژی می باشد و به واسطه این انرژی و آگاهی، دارای چاکرا نیز است. همچنین در مورد مراکز انرژی و دوره های زمانی فعالیت چاکراهای زمین صحبت کردیم. حال در این قسمت میخواهیم به معرفی چاکراهای اصلی زمین بپردازیم. این چاکراهایی که موردشان صحبت می کنیم چه هستند و در چه موقعیتی قرار دارند؟

همانطور که بدن انسان 7 چاکرای اصلی دارد، در زمین نیز 7 چاکرای اصلی وجود دارد. شش عدد از این چاکراهای اصلی زمین ثابت هستند که دارای موقعیت مکانی یا مقرهای مشخصی در هر یک از قاره ها هستند. ششمین چاکرا در حرکت است و در دوره زمانی مشخصی در موقعیت مکانی خاصی مستقر خواهد شد. این چاکرا، چشم سوم زمین است. گفته می شود زمانیکه چاکرای چشم سوم بر محلی مستقر می شود آن قسمت از نظر سطح آگاهی ناگهان ارتقاء می یابد. این چاکرا در دوره فعلی فعالیت خود بعد از سال 2008 برروی چاکرای قلب زمین مستقر  شده است.

چاکراهای اصلی زمین

شش چاکرای غیر متحرک در یک گروه سه قسمتی دسته بندی می شوند: الهام، ساختار و خلاقیت (درمجموع 18 مرکز). در ساختار انرژی زمین 156 مرکز پرانرژی هستند اما 39 عدد از آنها در یک دوره زمانی 19 ساله که در قسمت اول گفته شد مکان هایی مقدس به حساب می آیند که انجام مراقبه در آنها باعث ایجاد تعادل در انسان، طبیعت و سایر موجودات کره زمین می شود. همه این موارد بیانگر چاکراهای اصلی زمین هستند.

هر یک از چاکراهای اصلی زمین با سیاره ای در ارتباط است که در لیست زیر این ارتباط را ذکر کرده ایم.

 • چاکرای1= مریخ
 • چاکرای2= ماه
 • چاکرای3= خورشید
 • چاکرای4= زهره
 • چاکرای5= عطارد
 • چاکرای6= مشتری
 • چاکرای7= زحل

هر مشکلی در هر سیاره ای در چارت باشد در دوره آن سیاره بیماری های مرتبطش را نشان می دهد. هر یک از چاکراهای اصلی زمین به تعداد گلبرگ های خود نقاط فعالیت دارد. این نقاط چاکرایی زمین با سیارات منسوب به خودشان هم مرتبط هستند. در همین خصوص تقویمی وجود دارد به نام تقویم چاکرایی که 49 ساله هست و هر 49 سال تکرار می شود. به طور مثال اگر کسی در سن 35 سالگی در دوره چاکرای 5 باشد با تجربه چاکرای 7 و سال بعد یعنی 36 سالگی وارد چاکرای 6 می شود با تجربه چاکرای 1. این تجربیات تاثیرات سیارات مربوط به آن چاکراها در چارت هم شامل می شود.

مطلب مرتبط: مقدمه ای بر چاکراهای زمین – قسمت اول

این تقویم یک تقویم عمومی است و فقط در هر دوره و چرخه چاکراها براساس قوی و ضعیف بودن آن ها در چارت فعالیت می کنند که در حقیقت شبیه داشاها است. هر یک از چاکراهای اصلی زمین هفت سال سروری می کنند. و در هر سالی زیرمجموعه ای از چاکراهای دیگر را هم در خود دارند. تولد چاکرای 1 با زیر دوره چاکرای 1، دوسالگی چاکرای1 با چاکرای 2، هفت سالگی چاکرای1 با چاکرای7 و… که در لیست زیر به همین ترتیب نحوه فعالیت چاکراها را در تقویم 49 ساله ای که گفتیم، ذکر کرده ایم.

مدیتیشن در چاکراهای اصلی زمین

فعالیت چاکرای یک به عنوان یکی از چاکراهای اصلی زمین در تقویم 49 ساله:

 • در1 سالگی در چاکرای 1 و زیرچاکرای1
 • در 2 سالگی در چاکرای 1 و زیرچاکرای2
 • در 3سالگی در چاکرای 1 و زیرچاکرای 3
 • در4 سالگی در چاکرای 1 و زیرچاکرای4
 • در 5سالگی در چاکرای 1 و زیرچاکرای5
 • در 6سالگی در چاکرای 1 و زیرچاکرای6
 • در7 سالگی در چاکرای 1 و زیرچاکرای7

فعالیت چاکرای دو به عنوان یکی از چاکراهای اصلی زمین در تقویم 49 ساله:

 • در 8سالگی در چاکرای 2 و زیرچاکرای1
 • در 9سالگی در چاکرای 2 و زیرچاکرای2
 • در10 سالگی در چاکرای 2 و زیرچاکرای3
 • در 11سالگی در چاکرای 2 و زیرچاکرای4
 • در12 سالگی در چاکرای 2 و زیرچاکرای5
 • در 13سالگی در چاکرای 2 و زیرچاکرای6
 • در 14سالگی در چاکرای 2 و زیرچاکرای7

فعالیت چاکرای سه به عنوان یکی از چاکراهای اصلی زمین در تقویم 49 ساله:

 • در 15سالگی در چاکرای 3 و زیرچاکرای1
 • در 16سالگی در چاکرای 3 و زیرچاکرای2
 • در 17سالگی در چاکرای 3 و زیرچاکرای3
 • در 18سالگی در چاکرای 3 و زیرچاکرای4
 • در 19سالگی در چاکرای 3 و زیرچاکرای5
 • در 20سالگی در چاکرای 3 و زیرچاکرای6
 • در 21سالگی در چاکرای 3 و زیرچاکرای7

مطلب مرتبط: چارت تولد چیست و چه کاربردی دارد؟

فعالیت چاکرای چهار به عنوان یکی از چاکراهای اصلی زمین در تقویم 49 ساله:

 • در 22سالگی در چاکرای 4 و زیرچاکرای1
 • در 23سالگی در چاکرای 4 و زیرچاکرای2
 • در24 سالگی در چاکرای 4 و زیرچاکرای3
 • در 25سالگی در چاکرای 4 و زیرچاکرای4
 • در 26سالگی در چاکرای 4 و زیرچاکرای5
 • در 27سالگی در چاکرای 4 و زیرچاکرای6
 • در 28سالگی در چاکرای 4 و زیرچاکرای7

فعالیت چاکرای پنج به عنوان یکی از چاکراهای اصلی زمین در تقویم 49 ساله:

 • در 29سالگی در چاکرای 5 و زیرچاکرای1
 • در 30سالگی در چاکرای 5 و زیرچاکرای2
 • در 31سالگی در چاکرای 5 و زیرچاکرای3
 • در 32سالگی در چاکرای 5 و زیرچاکرای4
 • در33 سالگی در چاکرای 5 و زیرچاکرای5
 • در 34سالگی در چاکرای 5 و زیرچاکرای6
 • در 35سالگی در چاکرای 5 و زیرچاکرای7

فعالیت چاکرای شش به عنوان یکی از چاکراهای اصلی زمین در تقویم 49 ساله:

 • در 36سالگی در چاکرای 6 و زیرچاکرای1
 • در 37سالگی در چاکرای 6 و زیرچاکرای2
 • در 38سالگی در چاکرای 6 و زیرچاکرای3
 • در 39سالگی در چاکرای 6 و زیرچاکرای4
 • در 40سالگی در چاکرای 6 و زیرچاکرای5
 • در 41سالگی در چاکرای 6 و زیرچاکرای6
 • در 42سالگی در چاکرای 6 و زیرچاکرای7

مطلب مرتبط: چگونه چاکرای دست را برای لمس هاله باز کنیم؟

فعالیت چاکرای هفت به عنوان یکی از چاکراهای اصلی زمین در تقویم 49 ساله:

 • در 43سالگی در چاکرای 7 و زیرچاکرای1
 • در 44سالگی در چاکرای 7 و زیرچاکرای2
 • در45 سالگی در چاکرای 7 و زیرچاکرای3
 • در46 سالگی در چاکرای 7 و زیرچاکرای4
 • در 47سالگی در چاکرای 7 و زیرچاکرای5
 • در48 سالگی در چاکرای 7 و زیرچاکرای6
 • در49 سالگی در چاکرای 7 و زیرچاکرای7

پس از این دوره، دوباره تقویم تکرار می شود اما اینبار با بینش و کمالی بالاتر. یعنی در حال تجربه منسوبات آن چاکرا به همراه چاکرای زیر دوره آن هستید.  چاکرای چهار، قلب و عشق بی قید و شرط الهی است و زیر دوره آن هم اگر مجددا چهار باشد کاملا سالی مملو از ادراکات مربوطه خواهد بود. اما سیاره آن زهره هست، اگر زهره در شرف باشد بسیار عالی است اما اگر در هبوط باشد شاید برعکس منسوبات را تجربه کنید. اگر در بیت الکوکب باشد حالت نرمال دارد و مسائل دیگر که در پست های آینده به آن ها می پردازیم. همه این موارد نماینگر چاکراهای اصلی زمین و تاثیرشان بر روی موجود این کره خاکی است.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 39 میانگین: 3.4]

دیدگاه‌ها (8)

*
*

  معصومه الهیاری مهمان تیر 18, 1400 پاسخ

  ممنون از مطالب خوبتون

  مرجان مهمان تیر 18, 1400 پاسخ

  سپاس از آگاهی بخشی شما

  م.ق. مهمان تیر 18, 1400 پاسخ

  عالی

  لیلا امیدوار مشتری تیر 18, 1400 پاسخ

  سلام بسیار عالی .عالی بود بینهایت از سایت عالیتون سپاسگذارم.

  لیلا امیدوار مشتری تیر 18, 1400 پاسخ

  بسیار عالی بود از اطلاعات بسیار عالیتون به نوبه خودم سپاسگذارم

  لیلا مهمان تیر 18, 1400 پاسخ

  عالی بود ممنونم

  بهاره مهمان تیر 18, 1400 پاسخ

  عالی ولی فک کنم باید ۴یا ۵بار دیگه بخونم تا بفهممش

  Sahar مهمان مرداد 7, 1402 پاسخ

  عالی بود مطالب ممنونم

پشتیبانی وبسایت