متافیزیک انرژی و آسترولوژی

چگونه چاکرای دست را برای لمس هاله باز کنیم؟

باز کردن چاکرای دست

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻫﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ و اسکن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ابتدا باید چاکرای دست را فعال کنند. این روش هم نیازمند تمرینات بسیار می‌باشد، پس ﺑﯿﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ باشید ﮐﻪ هیچ ﭼﯿﺰ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﺪﺳﺖ نمی‌آید ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺯﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪ.

دوره قطع و اتصال تارهای اتری

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻼﺵ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺨﺮﺝ ﺩﺍﺩ و ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺁﻧﺮﺍ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﻧﻤﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﯿﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺯﺣﻤﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯾﺪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻧﺪﺍﻧﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ. ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭﯼ ﻭ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺸﺪﺕ ﺩﻭﺭﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻭ فقط ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻟﻤﺲ ﻭ ﺩﯾﺪﻥ ﻫﺎﻟﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.

ﺑﺮﺍﯼ بازکردن چاکرای دست ﻣﺤﯿﻂ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﺭﺍ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و یا به صورت ریلکس دراز بکشید، طوری ﮐﻪ ﺑﺪﻥ، ﺳﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﻥ ﺭﺍ رها کنید. ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﻭ با ده بار ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﺪ.

مراحل بازکردن چاکرای دست

 1. ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺷﮑﻤﯽ ﺩﻡ ﺍﺯ ﺑﯿﻨﯽ ( ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ﺧﻮﺩ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﻓﻠﮑﺲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)
 2. ﺍﯾﺴﺖ ﺩﻡ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭﺛﺎﻧﯿﻪ
 3. ﺑﺎﺯ ﺩﻡ ﻋﻤﯿﻖ ﺍﺯ ﺑﯿﻨﯽ
 4. حبس ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺛﺎﻧﯿﻪ

این تمرین تنفس را بخاطر داشته باشید، زیرا بیشتر تمرینات متافیزیکی با تمرین تنفس آغاز خواهد شد. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﯾﻠﮑﺲ ﻭ ﻭﺍﻧﻬﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﮑﺮ، ﻋﻀﻮﻫﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﺘﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺭﯾﻠﮑﺲ ﻭ ﻭﺍﻧﻬﺎﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ.

انرژی دست

کف دستان خود را به همدیگر نزدیک کنید و به فاصله ده سانتی متر از هم نگه دارید. اکنون انتقال انرژی را شروع کنید. انرژی را با دست راست ارسال کرده و با دست چپ دریافت کنید، هنگام تمرین انتقال انرژی را به صورت گرما و یا حالت گزگز شدن کف دست‌ها احساس خواهید کرد. این تمرین باعث فعالیت چاکرای دست خواهد شد.

مطلب مرتبط: چطور بدن خود را از انرژی همسر یا پارتنر قبلی پاک کنیم ؟

ﺣﺎل انتقال انرژی را متوقف کنید، کف ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮﻭﯼ ﻫﻢ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮐﻒ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ بیست سانتی متر ﻫﺮ ﺩﻭ ﮐﻒ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺁﻫﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺑﺎ ﺟﻠﻮ ﻋﻘﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺁﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﺎﺩﮐﻨﮏ ﻧﺮﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺁﻧﺮﺍ ﻟﻤﺲ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ. ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻫﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯿﺪ.

با این تمرین هم میتوانید هاله دستان خود را لمس کنید. هر یک از تمرین را به مدت پانزده دقیقه انجام دهید. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺯ ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﻭ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺗﺎ پنج ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺳﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﯾﻦ دو ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ چاکرای دست های ﺷﻤﺎ فعال شده و ﺑﻪ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﻨﺪ.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 4 میانگین: 4]

دیدگاه‌ها (2)

*
*

  Bita1000 مهمان فروردین 20, 1400 پاسخ

  چه تمرین جالبی من گردش انرژی یا پرانا زیاد انجام میدم و مدیتیشن دوقلب خیلی انجام میدم اونجا این مانع را حس کرده بودم اما نمیدونستم هاله هستش

   انسیه سادات حسینی بای مشتری مرداد 11, 1400 پاسخ

   چه جالب من اولین بار که این انرژی و گرما و بادکنک رو بین دستهام متوجه شدم ۹ سالم بود و از هر کی میپرسیدم نمیدونست چیه بزرگترهام ک‌فکر میکردن من بچه خیالپردازی ام اما همیشه این کار واسم یه تفریح بودوانجامش میدم حتی با دستام‌ هاله دور بدن خودم و بقیه رو هم‌حس میکردم و میکنم

پشتیبانی وبسایت