متافیزیک انرژی و آسترولوژی

شبه علم

مقاله چندی با زمین تخت گرایان – قسمت سوم: مفهوم نقشه

مقاله چندی با زمین تخت گرایان – قسمت سوم: مفهوم نقشه

در قسمت سوم مقاله چندی با زمین تخت گرایان به سراغ مفهوم نقشه می رویم و این موضوع را از…
مقاله چندی با زمین تخت گرایان – قسمت دوم: انحنای قابل مشاهده زمین

مقاله چندی با زمین تخت گرایان – قسمت دوم: انحنای قابل مشاهده زمین

در قسمت اول مقاله چندی با زمیت تخت گرایان با تئوری زمین تخت و ابهاماتی که در آن وجود دارد…
مقاله چندی با زمین تخت گرایان – قسمت اول: بررسی انحنا در سطح دریا

مقاله چندی با زمین تخت گرایان – قسمت اول: بررسی انحنا در سطح دریا

مقاله ای که پیش رو دارید و در این مطلب برای شما معرفی کرده ام با عنوان چندی با زمین…
پشتیبانی وبسایت