یک راه برای رهایی درگیری های ذهنی شما مرحله شکار معتقد است. با این روش شما می توانید خاطرات ناراحت کننده و تمام افکاری که ذهن شما را مورد آزار و اذیت قرار می دهند از ذهن خود پاک کنید. اگر دوست دارید این روش را یاد بگیرید تا انتهای