شبکه منفی ذهن شما را سرشار از ترس و اضطراب کرده است. نگرانی هایی که فقط برای کنترل ذهن شما مورد استفاده قرار می گیرند. خلاصه حرفم، لطفا آنقدر از کرونا و ویروس نهراسید. مدتی هست که تمام دنیا درگیر ویروسی به نام کرونا شده است. این ویروس ترس و