تقریبا همه ما می دانیم که هر چهار سال، سال به جای 365 روز، 366 روزه می شود و به این سال، سال کبیسه می گویند. اما آیا تا با حال در مورد اعتدال بهاری چیزی شنیده اید؟ و یا از خود پرسیده اید که چگونه سال کبیسه ایجاد می