یکی از آزار دهنده ترین انرژی های موجود در بدن انرژی همسر یا پارتنر رابطه احساسی قبلی است که اکنون این رابطه دیگر وجود ندارد. بیایید با هم آن را از بدن خود حذف کنیم. اول از همه تمام ریسمان ها منفی خانوادگی را که در رابطه فعلی شما اثر